Themacollecten Diaconie

 

24 september: De bijzondere ontmoetingen bij Dagopvang Plus

 

Wat hebben ouderen, moeders die in armoede leven en mensen met een verstandelijke beperking elkaar te bieden? Heel veel, -zo blijkt uit het succesvolle nieuw project Dagopvang Plus.

Mensen kunnen om verschillende redenen eenzaam en geïsoleerd raken. Ouderen die moeilijk meer de deur uit komen leven in een steeds kleiner wereldje. Maar ook moeders van jonge kinderen die in armoede leven hebben vaak weinig sociale contacten. En voor mensen met een verstandelijke beperking geldt hetzelfde, om weer andere redenen. Een dagdeel per week komen deze drie groepen samen bij de Dagopvang Plus. Er is tijd om met elkaar te praten – over zomaar wat of aan de hand van een thema. Daarbij blijken de ervaringen van de ouderen van vroeger vaak wonderwel aan te sluiten bij het leven van de moeders van nu. De kinderen hebben plezier met hun extra ‘opa’s en oma’s’ en met de mensen met een verstandelijke beperking. Die waren eerst wel wat vreemd, maar zijn nu voor de kinderen heel vertrouwd en gewoon geworden. De ouderen vinden het heerlijk om weer als mens met een mening en met capaciteiten gezien te worden en niet alleen als oudere.

Kortom: een project waar alle deelnemers zich gezien en gewaardeerd weten en wekelijks een gezellige ochtend met elkaar doorbrengen. Diaconaat in optima forma waarvoor we graag uw steun vragen.

5 november: individuele hulpverlening

Er bestaat geen waterdicht opvangsysteem van mensen die om welke reden dan ook in situaties terechtkomen die hen financieel, economisch en sociaal kwetsbaar maken, hoe graag de overheid dat ook zou willen. Soms krijgen organisaties als de Diaconie wel eens te horen dat hun werk ‘eigenlijk’ overbodig is, omdat in alles wordt voorzien. Het is wishful thinking – was het maar zo – en blijkt in de praktijk van het werk niet te kloppen. In een stad als Den Haag, waar 20% van de inwoners op de rand van of onder het wettelijke bestaansminimum leven, zijn er nog (te) veel mensen die door de mazen van het verzorgingsnet vallen, al is het soms kortstondig. Maar juist dan kan het gebrek acuut en nijpend zijn.
Aan die mensen biedt de Diaconie individuele hulp via haar uitvoeringsorganisatie Stek vanuit het kantoor aan de Parkstraat, via haar Commissie Bijstandszaken, via de diaconale locaties in de stad en via de migrantenkerken. Om een indruk te geven: in 2016 gaf de Diaconie ruim meer dan 200.000 euro uit aan individuele hulp. Er komen jaarlijks meer dan 1000 aanvragen binnen. Bij de aanvragen zijn meer dan 700 kinderen betrokken. De mensen die deze hulp ontvangen worden naar de Diaconie verwezen door andere hulpverlenende instanties.

De financiële hulpverlening van de Diaconie is noodzakelijk. Voor de armste mensen van Den Haag is de economische crisis nog niet voorbij. De diaconie doet het werk graag, maar altijd onder protest tegen een samenleving die armoede niet alleen toelaat, maar soms ook genereert. De collecte voor de individuele hulp van de Diaconie wordt van harte aanbevolen!

Overige themacollecten 2017:


24 december: opvanghuis De Halte (kerstgave)