ANBI gegevens Diaconie


De Protestantse Diaconie van Den Haag is een ANBI, een het algemeen nut beogende instelling. Hieronder vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage
RSIN: 0026.02.763
IBAN: NL46 INGB 0000 0767 92 
Website:  www.diaconiedenhaag.nl
E-mail: info@diaconiedenhaag.nl

Bestuursvorm: De Protestantse Diaconie van Den Haag maakt deel uit van de Protestantse Kerk Den Haag, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Diaconie van Den Haag kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit afgevaardigden van Haagse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beleid, het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 5 leden.

Doelstelling: deze vindt u hier.

Beloningsbeleid: De Diaconie heeft geen betaalde krachten in dienst. Het diaconale werk wordt uitgevoerd door medewerkers van Stek – stichting voor stad en kerk – in Den Haag. De beloning van deze medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Documenten
Beleidsplan 2021 - 2023
Jaarrekening 2021
Begroting 2022

Resultatenoverzicht