ANBI gegevens Diaconie

De Protestantse Diaconie van Den Haag is een ANBI, een het algemeen nut beogende instelling. Hieronder vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage
RSIN: 0026.02.763
Website adres: www.diaconiedenhaag.nl
E-mail: info@diaconiedenhaag.nl of info@stekdenhaag.nl
Adres: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
Postadres: Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

Bestuursvorm: De Protestantse Diaconie van Den Haag maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De organisatievorm van de PKN staat beschreven in de kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Diaconie van Den Haag kent een bestuur: het College van Diakenen, bestaande uit 24 afgevaardigden van Haagse wijkgemeenten, verantwoordelijk voor het beleid, het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad van de PGG is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Diakenen heeft een dagelijks bestuur, het Moderamen, bestaande uit 7 leden.

Doelstelling/visie van de Diaconie vindt u hier.

Het laatste beleidsplan van de Diaconie (2016-2020) vindt u hier.

Beloningsbeleid: De Diaconie heeft geen betaalde krachten in dienst. Het diaconale werk wordt uitgevoerd door medewerkers van Stek – stichting voor stad en kerk – in Den Haag. De beloning van deze medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Het laatste jaarrekening vindt u hier, de meest recente begroting  hier.